Daniel Bolliger - OPIA

Daniel Bolliger

OPIA

Fashion 2017

Sara Merz - PLAY

Sara Merz

PLAY

Fashion 2017

Lauretta Suter - Pool

Lauretta Suter

Pool

Fashion 2017

Lauretta Suter - 6 AM

Lauretta Suter

6 AM

Fashion 2016

Eliane Dürst - Femme

Eliane Dürst

Femme

Fashion 2016

Joan Minder - Jeans

Joan Minder

Jeans

Fashion 2016

Pascal Uehli - MUNICH

Pascal Uehli

MUNICH

Fashion 2016

Oliver Rust, Karine Welter - SIGNS

Oliver Rust, Karine Welter

SIGNS

Fashion 2016

Zesiger Anna - Silence

Zesiger Anna

Silence

Fashion 2016